Algemene voorwaarden

Terms and conditions

-        Offlinestories VOF is als een limited liability partnership opgericht en staat geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72228520. Offlinestories is statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland.
-        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de klant aan Offlinestories verstrekt. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming.
-        De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Offlinestories wordt onderhouden, met inachtneming van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
-        Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk.
-        Offlinestories zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.
-        Voorafgaand aan de uitvoering van een werkzaamheden zullen de te betalen kosten voor de diensten van Offlinestories schriftelijk besproken worden. Nadat deze afspraken vastliggen zal Offlinestories de klant een aanbetaling van 40% van het te betalen bedrag in rekening brengen. Het overige bedrag zal achteraf per factuur in rekening worden gebracht. Alle door Offlinestories in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
-        Bij gebreke van tijdige betaling is Offlinestories zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder die voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten. 
-        De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant.
-        Indien Offlinestories in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde inschakelt, zal Offlinestories bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door Offlinestories ten behoeve van een opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 
-        Concepten en ideeën over de fotografie en styling voor de uit te voeren campagne zijn op voorhand besproken en vastgelegd. Wanneer een bepaald concept is afgesproken tussen partijen, is Offlinestories achteraf niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever ontevreden is over het uitgevoerde concept.
-        Voorafgaand het uitvoeren van de opdracht wordt het aantal te leveren beelden afgesproken.
-        Afhankelijk van de hoeveelheid items dat een merk graag op beeld wil krijgen, wordt voorafgaand het uitvoeren van de opdracht besproken hoeveel dagen werk dit voor Offlinestories zal zijn.
-        Offlinestories is niet aansprakelijk voor omstandigheden die ervoor zorgen dat een opdracht wordt uitgesteld of dat resultaten later worden geleverd wanneer deze omstandigheden voortkomen uit onmacht, zoals slechte weersomstandigheden.
-        Wanneer door Offlinestories gecreëerde content geprint wordt voor reclamedoeleinden (lookbooks o.i.d.) vragen wij altijd te verwijzen naar Offlinestories als zijnde de verantwoordelijke voor de productie, Laura van Till als zijnde de verantwoordelijke voor de fotografie en Jint van den Brink als zijnde de verantwoordelijke voor de styling.
-        Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Offlinestories is Nederlands recht van toepassing. Alle hieruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
-        Voorafgaand aan de shoot zal een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag worden gefactureerd. Het overige bedrag zal na de shoot worden gefactureerd, dit dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur te worden voldaan.
-        Voorafgaand aan een opdracht verstuurd Offlinestories een offerte, dit is altijd een schatting van de kosten die gemaakt zullen worden.
-        Facturen die Offlinestories factureert aan de opdrachtgever bestaan uit alle kosten die nodig zijn om tot het gewenste eindresultaat te komen van een campagne. Onder deze kosten vallen ook de onkosten en eventuele reis- en verblijfkosten.
-        Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend. 
-        Offlinestories kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.
-        Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de website van Offlinestories. www.offlinestories.com

Contact

Your Name


Your Message*